De server staat in read-only mode. Exporteer je projecten vóór 1 september 2019 om 00:00. Hierna gaat de GitLab server met pensioen.

Commit 5c7baee0 authored by Stan Overgauw's avatar Stan Overgauw

Update POLICY.MD

parent 8eebe3bc
#Privacy verklaring
_versie 1.1_
S.V. Syntax, gevestigd aan Zernikedreef 11 2333 CK Leiden t.a.v. S.V. Syntax Afdeling Techniek Postvak 165, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
[bestuur@syntaxleiden.nl](mailto:bestuur@syntaxleiden.nl)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment