De server staat in read-only mode. Exporteer je projecten vóór 1 september 2019 om 00:00. Hierna gaat de GitLab server met pensioen.

Commit 8eebe3bc authored by Stan Overgauw's avatar Stan Overgauw

Update POLICY2.MD

parent 0e915396
......@@ -40,10 +40,13 @@ S.V. Syntax neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
- recaptcha
- google fonts
- google analytics
- paypal
- e-bookhouden
- bunq
###Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
S.V. Syntax bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- accountgegevens > zolang u lid bent van S.V. Syntax
- accountgegevens > zolang u lid bent van S.V. Syntax > Ledenbestand
- betaalgegevens > 7 jaar > belastingsdienst
- evenementgegevens > 2 jaar > bezoekstatistieken
......@@ -58,3 +61,9 @@ U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijd
###Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
S.V. Syntax neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@syntaxleiden.nl
###Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
###Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment