De server staat in read-only mode. Exporteer je projecten vóór 1 september 2019 om 00:00. Hierna gaat de GitLab server met pensioen.

Commit 84369790 authored by Stan Overgauw's avatar Stan Overgauw

Update stem.php

Fixed url
parent 2f2808a8
......@@ -146,7 +146,7 @@ if(isset($_POST['vote_id']) && (array_key_exists($_POST['vote_id'], $votes) || $
<p>We willen je bedanken voor het uitbrengen van jouw stem als lid van de vereniging!</p>
<hr>
<p class="mb-0">
Deze stemsoftware is <a href="https://git.syntaxleiden.nl/Stan/voting-machine" class="alert-link" target="_blank">open-source</a> beschikbaar.
Deze stemsoftware is <a href="https://git.syntaxleiden.nl/syntaxleiden/voting-machine" class="alert-link" target="_blank">open-source</a> beschikbaar.
Stemresultaten worden na afloop van de ALV gepubliceerd op het
<a href="https://leden.syntaxleiden.nl" class="alert-link" target="_blank">
ledenportal</a>.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment